"Aproape trei veacuri capitală şi reşedinţă domnească, Târgoviştea a jucat un rol de seamă în istoria neamului românesc.
      Totodată, de numele fostei capitale a Ţării Româneşti este legată apariţia şi dezvoltarea învăţământului, precum şi cea a bibliotecilor publice.
      Au rămas până azi cunoscute, prin mărimea şi calitatea lucrărilor pe care le conţineau, bibliotecile medievale ale lui Udrişte Năsturel, Constantin Cantacuzino - stolnicul, iar mai târziu cele ale Văcăreştilor şi Ion Heliade Rădulescu.
      Prima bibliotecă atestată documentar în România (la Mănăstirea Igriş, în Transilvania) a fost înfiinţată ca "filială a abaţiei cistercite de la Pontegny (Franţa) în jurul anului 1200". De la această dată şi până la sfârşitul domniilor fanariote istoria vechilor noastre biblioteci acoperă mai mult de şase secole, timp în care s-au constituit şi risipit nenumărate colecţii voievodale, boiereşti sau mănăstireşti.
      La Târgovişte îşi are începuturile şi vestita bibliotecă a Cantacuzinilor. Acest lucru era legat de necesitatea pregătirii în casele de la Târgovişte a fiilor postelnicului Constantin Cantacuzino (Drăghici, Şerban şi Constantin). În anul 1646 când Pantelimon Ligaridis îşi începea activitatea la Târgovişte, ca dascăl de casă al copiilor postelnicului, exista la mănăstirea de la Mărgineni un fond de carte care se va dezvolta ulterior datorită activităţii bibliofile a stolnicului Constantin Cantacuzino. Aşezământul era cunoscut ca un important lăcaş religios şi de cultură din Ţara Românească, ctitorit în secolul al XV-lea.
      Biblioteca cuprindea numeroase cărţi de istorie, filozofie, ştiinţele naturii, medicină, astronomie, fizică, religie, lucrări de referinţă, de mare interes pentru studiul culturii vechi româneşti.
      Şcolile din oraşul Târgovişte, existente la sfârşitul secolului al XVII-lea: slavonească, Schola greca et latina, cea de la Mănăstirea Viforâta şi cea de la Biserica Sf. Vineri, aveau un fond de carte necesar învăţăturii copiilor.
      O bibliotecă vestită în epocă era cea a Mitropoliei Târgoviştei despre care Cezar Daponte, cronicar grec, spunea în 1737 că "turcii pradă oraşul Târgovişte, dau foc vechii Mitropolii şi dintr-o tainiţă de supt pământ au încărcat într-o mulţime de care cărţile din biblioteca mănăstirii şi le-au dus peste Dunăre".
      În secolul al XIX-lea cartea, datorită pătrunderii ei în medii sociale noi, în special ale burgheziei, devine, alături de învăţământul în limba naţională, principalul factor de difuzare a culturii şi ştiinţei în societatea românească. Dezvoltarea şi modernizarea tiparului, apariţia primelor periodice, face ca preocuparea pentru lectură să fie o caracteristică a culturii naţionale, în prima jumătate a acestuia.
      Dacă în trecut constituirea de biblioteci se făcea pe lângă mănăstiri sau în marile case boiereşti, acum ele încep să-şi exercite tot mai mult funcţia lor socială.
      În 1841 s-au înfiinţat biblioteci pe lângă şcoli în 15 oraşe dintre care amintim: Târgovişte, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Târgu Jiu, Caracal, Roşiorii de Vede, Câmpulung, Piteşti, Giurgiu, Focşani, Buzău.
      Primăriile din oraşele de reşedinţă au fost obligate să treacă în bugetele fiecărui an suma de 200 lei pentru plata cărţilor. Cărţile erau expediate prin grija Departamentului Vorniciei din Lăuntru din care un număr de exemplare, în afara celor oprite pentru bibliotecă, se dădeau ca premii şcolare.
      La Târgovişte, deschiderea şcolii, în 13 iulie 1833, se datorează eforturilor lui Mihalache Drăghiceanu. Începând din 1841, acesta va îndeplini şi funcţia de bibliotecar şi pe cea de librar. Prin adresa din 30 decembrie el confirmă: "că au primit 73 bucăţi de cărţi ce s-au trimis…ca să depuie în biblioteca şcoalei". De altfel, între 1841-1847 întâlnim o bogată corespondenţă între Mihalache Drăghiceanu şi Primăria oraşului în privinţa aprovizionării bibliotecii cu noi cărţi trimise de Departamentul din Lăuntru.
      Treptat, bibliotecile şcolilor normale încep să se adreseze unei mase de cititori mai amplă decât cea a şcolii, devenind un factor important de instruire, formând nucleul viitoarelor biblioteci publice.
      Crescând interesul pentru lectură, Eforia Şcoalelor se vede nevoită ca, la 11 aprilie 1847, să ceară pentru control lista tuturor cărţilor din bibliotecile şcolilor normale. Se păstrează astfel lista de cărţi din biblioteca Târgovişte, întocmită de Mihalache Drăghiceanu, ea fiind primul inventar de bibliotecă şcolară. Cuprinde următoarele rubrici: numărul "poruncii Eforiei" de expediere a cărţilor; numărul corespondenţei cu care au fost trimise de sfat; anul, luna, ziua expedierii acestui ordin; numărul autorilor şi al operelor, numărul grupurilor, numărul volumelor, numărul de inventar al cărţilor cuprinse în bibliotecă. Lista inserează 106 titluri, 29 fiind de literatură universală.
      Catalogul menţiona în afara traducerilor, care erau mai numeroase, materiale didactice, manuale de specialitate "Aritmetica" de Francover (tradusă de Eliade), "Gramatica" vornicului Iordache Golescu, "Prinţipuri de agricultură" de I. Petrescu, "condici comerciale"; studii istorice, "Hronicul moldo-vlahilor" de Dimitrie Cantemir::"Lecţiile vitejiei ale lui Mihai Vodă", "Radu al II-lea de la Afumaţi"; lucrări cu caracter juridic ("Pravila lui Ipsilanti"). Literatura originală era prezentă cu poeziile lui Gheorghe Asachi, Barbu Paris Mumuleanu, Grigore Alexandrescu ("Eliezer şi Naftali"), Iancu Văcărescu, Ion Cătina, Cezar Bolliac, Dinicu Golescu ("Jurnal de călătorie"), lucrări dramatice ale lui Costache Caragiale.
      De asemenea, câteva titluri de periodice: "Curierul românesc", "Curierul de ambe sexe", "Adaos literar", "Almanah".
      În 1848, din cauza evenimentelor revoluţionare şi a epidemiei de holeră, cursurile au fost întrerupte. Reluate la puţină vreme, sunt suspendate în toamna aceluiaşi an de către Eforia Şcoalelor în întreaga ţară, datorită participării multor cadre didactice la revoluţie. Printre aceştia se găseşte şi Grigore Vlădescu, noul profesor al şcolii, în locul său fiind numit Ion Siminogeanu.
      Deşi pensionar Mihalache Drăghiceanu face inventarul bunurilor şcolii şi al cărţilor bibliotecii pe care-l predă magistratului. Şcoala va fi închisă circa doi ani.
      Un moment important în dezvoltarea bibliotecilor din România îl constituie apariţia în toamna anului 1864 a Regulamentului pentru bibliotecile publice. Acesta a fost redactat de o comisie prezidată de Nicolae Cretzulescu, ministru al Justiţiei, Cultelor şi Instrucţiunei Publice şi a fost supus aprobării Consiliului de Miniştri la 19 octombrie 1864. Regulamentul, ce a fost aprobat de Alexandru Ioan Cuza, arata că "bibliotecile sunt institute de a căror reguli şi prosperitate depinde propagarea luminării publice". Ni se pare deosebit de important că, numai la trei ani după promulgarea acestei legi, din iniţiativa prefectului judeţului Dâmboviţa, se confecţionau afişe pentru "reprezentaţiuni teatrale" care se dădeau în oraş. Făcea cunoscut directorului general al teatrelor din România că "bibliotecile centrale din Bucureşti şi Iaşi să colecţioneze în cartoane pe an toate afişele de reprezentaţii teatrale în limba română ce se vor da pe la diversele scene din ţară", invitând ca pe viitor să se păstreze "câte două afişe de fiecare reprezentaţie ce se va da în această urbe" (oraşul Târgovişte - n.n.) care să fie trimise prefectului" (Direcţia Judeţeană Dâmboviţa a Arhivelor Naţionale. Fond Prefectura judeţului Dâmboviţa, dosar 170170/1867, fila 1.).
      În cursul anului 1868 Ministerul Instrucţiunei Publice şi al Cultelor arată membrilor Consiliului comunal din oraşul Târgovişte că "elementul principal al învăţământului sunt cărţile didactice, cu ele dară să înlesnim trebuinţa cea mare a luminărei şi aceasta se va face şi mai uşor formându-se biblioteci prin oraşe deschise tinerimii şi publicului" (Direcţia Judeţeană Dâmboviţa a Arhivelor Naţionale. Fond Prefectura judeţului Dâmboviţa, dosar 170170/1867, fila 2). În continuarea adresei se arată obligativitatea consiliilor judeţene şi comunale de "a lua iniţiativa asigurând prin bugetele respective o sumă oarecare şi sub supravegherea lor să cumpere cărţi spre a se putea începe formarea bibliotecilor publice".
      Totodată, "acest apel se adresează şi la D-nii particulari, ce posedă cărţi, sunt rugaţi să binevoiască ca în interesul naţiei să depuie din bibliotecile lor proprii ofrande la aceste noi temple deschise muzelor române" (Direcţia Judeţeană Dâmboviţa a Arhivelor Naţionale. Fond Prefectura judeţului Dâmboviţa, dosar 170170/1867, fila4). În următorii ani se remarcă schimburi de adrese, recomandări făcute de Ministerul Instrucţiunei Publice şi al Cultelor, ofertele unor edituri către Primăria oraşului Târgovişte de a achiziţiona cărţi pentru serbările de sfârşit de an ale elevilor sau pentru bibliotecile Şcolilor primare de băieţi nr. 1 şi nr. 2.
      În 30 iulie 1876 se solicita Primăriei Târgovişte să accepte donaţia ce o face dl. Constantin Poroineanu pentru Şcoala de băieţi nr. 1, constând în 112 cărţi din care 54 legate, 58 în broşuri, 12 tablouri istorice şi o icoană.
      Am evidenţiat aceste aspecte prin care se confirmă faptul că în această perioadă în Târgovişte au continuat să intre cărţi din producţia editorială a vremii, ele circulând în diferite medii sociale, mai ales în rândul elevilor.
      La sfârşitul veacului trecut un rol de seamă în dezvoltarea culturală a Târgoviştei, în încercarea de revitalizare a oraşului, l-au jucat apariţia unor societăţi culturale. Prima de acest gen ia fiinţă în toamna anului 1876 "din necesitatea unui schimb de idei între intelectualii oraşului". Dorind "înflorirea ştiinţelor de litere şi celelalte" ei îşi propuneau să "înflorească biblioteca oraşului" precum şi a ţine o serie de conferinţe în localul şcolii, încercându-se astfel revigorarea culturii în fosta reşedinţă domnească.
      Neexistând o bibliotecă publică, comitetul societăţii cere preşedintelui Comitetului şcolar "a ceda societăţii în şcoala primară publică de băieţi una cameră specială pentru bibliotecă precum şi cărţile şi mobilierul existent la biblioteca şcolară", arătând că în şedinţa din 31 octombrie a fost desemnat bibliotecar G.M. Garbiniu, profesor de literatură al gimnaziului, iar subbibliotecar D.P. Condurăţeanu.
      Această doleanţă a membrilor societăţii nu s-a împlinit, Ministerul Instrucţiunii Publice "nefiind de acord cu transferul".
      Prin decizia Ministerulul Cultelor şi al Instrucţiunei Publice din 16 octombrie 1898 s-au înfiinţat biblioteci populare pe lângă şcolile primare, urbane şi rurale, în scopul de a contribui la ridicarea culturală a populaţiei. Multă vreme bibliotecile populare nu au avut o activitate de sine stătătoare, ele nu posedau un local propriu întrucât activitatea lor se însuma celei desfăşurate în cadrul conferinţelor populare, cercurilor culturale, şcolilor de adulţi şi a şezătorilor, care se asamblau obligaţiilor şcolii. Acestea din urmă puneau la dispoziţia bibliotecilor spaţiul necesar, un dulap care constituia de fapt ceea ce se numea "biblioteca populară" şi sala de lectură (extinsă pe măsură ce biblioteca a trecut de la o formă simplă de împrumut, la cea a citirii în comun sau în cadru organizat).
      O asemenea bibliotecă la Târgovişte a fost cea a actualului Colegiu Naţional "Ienăchiţă Văcărescu", înfiinţată în anul 1874 (primul an de funcţionare a gimnaziului).
      Documentele consemnează că, în decembrie 1892, directorul şcolii, Ştefan D. Popescu, cerea ministerului să dispună dotarea noului local al bibliotecii cu colecţia completă a documentelor Hurmuzaki, publicate de acesta, "cum şi din Magnum Etimologicum, ce va apărea după primul volum". În 1894 acelaşi director menţiona că biblioteca dispunea de cărţi valoroase şi în continuă îmbogăţire.
      Înfiinţarea unor societăţi culturale continuă şi după 1900, având strânsă legătură cu activitatea bibliotecară. Dintre acestea amintim: "Societatea de arme, gimnastică şi dare la semn din Dâmboviţa" (creată la 25 ianuarie 1906, din iniţiativa poetului şi publicistului George Cair), a Societăţii "Târgovişte" (10 ianuarie 1910), ce-şi propunea păstrarea şi îngrijirea monumentelor istorice.
      Se impunea ca necesitate construirea în oraş a unei săli pentru manifestările culturale şi artistice. "Societatea de arme, gimnastică şi dare la semn din Dâmboviţa", ia iniţiativa ridicării unui astfel de edificiu. În 1908 construcţia era terminată aşa cum reiese dintr-o rezoluţie a primăriei oraşului pusă pe o adresă venită din partea Teatrului Naţional din Bucureşti: "Se vor cere asemenea informaţii de la administraţia "Sălii de arme" din acest oraş".
      În 1919, revista "Vlăstarul" se făcea ecou al marilor năzuinţi şi necesităţi: "De câtva timp observăm cu o mare bucurie cum zi de zi se creează în societatea târgovişteană o atmosferă tot mai favorabilă pentru teatru, literatură şi artă. Dar pentru progresul şi menţinerea acestei stări de lucruri mai trebuie multe de făcut, căci multe lipsesc. Nici sală de teatru n-avem şi nici bibliotecă publică unde să (se) găsească întotdeauna lucruri folositoare".
      Răspunzând acestor cerinţe, în 1920, Cercul Studenţesc Dâmboviţean înfiinţează o bibliotecă populară în clădirea Sfatului Negustoresc. Despre existenţa acesteia ne relatează în 1921 ziarul "Viitorul Dâmboviţei" prin următorul anunţ: "În localul Sfatului Negustoresc strada I.C. Brătianu este deschisă în fiecare luni, miercuri şi sâmbătă între orele 4-6 pm. Biblioteca populară a Cercului Studenţesc Dâmboviţean. Se dau cărţi acasă oricui" ( Viitorul Dâmboviţei, anul I, nr. 10, 24 aprilie 1921.).
      Preocupat de creşterea numărului de volume al bibliotecii, Cercul studenţesc se adresează Prefecturii judeţului Dâmboviţa care prin decizia 392 din 14 iulie 1922 "acordă cu titlu de ajutor pentru mărirea fondului bibliotecii populare din Târgovişte suma de două mii (2000 lei) din fondurile serviciului de aprovizionare" (Direcţia Judeţeană Dâmboviţa a Arhivelor Naţionale. Fond Prefectura judeţului Dâmboviţa, dosar 325/1992, fila 5.).
      În 1923 "Sala de arme" trece din proprietatea prefecturii în proprietatea societăţii pe acţiuni "Institutul de cultură şi educaţie naţională", care o dorea amenajată ca sală de teatru, sală de conferinţe, sală de bibliotecă. În acest scop, în luna martie a aceluiaşi an, Cercul Studenţesc Dâmboviţean deschide într-o încăpere a sălii de arme, amenajată ca Ateneu Popular, o sală de lectură, de conferinţe, şezători artistice şi culturale.
      Ateneul Popular târgoviştean se va reorganiza sub numele de Ateneul cultural "Grigore Alexandrescu" (1929). Alături de acesta, la dezvoltarea vieţii culturale a oraşului, mai contribuie şi alte societăţi: "Oastea lui Ion Heliade Rădulescu" (1933), "Prietenii Târgoviştei" (1934), "Asociaţia culturală Târgovişte" (1935), iar din anul 1931 Căminul Cultural Târgovişte.
      În sistemul şcolar, împreună cu biblioteca gimnaziului "Ienăchiţă Văcărescu", începând cu 1922, funcţionează şi biblioteca Şcolii Elementare de Comerţ pentru Băieţi, şcoală ce a marcat începutul învăţământului economic la Târgovişte. Biblioteca este înfiinţată de Basil Popescu, numărând circa 2000 volume.
      Până la declanşarea celui de-al doilea război mondial, societăţile culturale târgoviştene, Cercul Studenţesc, autorităţile şi personalităţi importante din oraş îşi sporesc preocupările pentru instituţionalizarea şi dezvoltarea lecturii publice, punând pe primul plan problema construirii unui local pentru biblioteca oraşului.
      În 1942, Sfatul Căminului Cultural Târgovişte, hotăra înfiinţarea unei biblioteci publice, care până la construirea unui cămin cultural va funcţiona în localul Şcolii primare de băieţi nr.1, precizându-se că biblioteca se va forma prin comasarea actualelor biblioteci publice existente, prin cumpărări de cărţi şi donaţii. Primăria a făcut apel printr-o adresă către toţi locuitorii spre a deveni donatori în bani, documente, tablouri, fotografii privind trecutul oraşului nostru şi de cărţi necesare, pentru buna funcţionare şi înzestrare a bibliotecii şi muzeului care urmează a lua fiinţă în acest oraş.
      Ca răspuns la aceasta, Dumitru Stoica, membru al Căminului cultural târgoviştean va dona în iulie 1943 bibliotecii Căminului un număr de 497 volume cărţi şi reviste, conform inventarului întocmit de prof. Alexandru Vasilescu, directorul Căminului şi elevii Octavian Anghel şi Mircea Georgescu.
      În timpul războiului, la 28 noiembrie 1943, în sala de consiliu a Primăriei Târgovişte s-au întrunit membrii consiliului de colaborare şi ai Căminului Cultural "Târgoviştea", pentru constituirea "Asociaţiei târgoviştenilor şi dâmboviţenilor", menită să sprijine acţiunea de propăşire sub toate înfăţişările a Târgoviştei, întreprinsă de administraţie şi autorităţile locale.
      Primarul târgoviştean, av. Lazăr Petrescu, care în acelaşi timp era preşedintele Consiliului de Colaborare şi al Comitetului Căminului Cultural "Târgoviştea", a acceptat donaţia de 60.000 lei şi 400 volume, făcute de lt. col. magistrat D. D. Athanasiu, fiu al Târgoviştei, pentru biblioteca publică ce va fi instalată într-o aripă a Muzeului oraşului. Totodată s-a hotărât ca biblioteca să poarte numele de "D.D. Athanasiu-Biţu", funcţionând în localul muzeului până ce Căminul Cultural orăşenesc îşi va construi un local propriu.
      Declanşarea războiului a avut consecinţe nefaste şi asupra dezvoltării culturale a oraşului, care stagnează.
      Ca urmare a măsurilor întreprinse de autorităţile locale şi judeţene, la 30 ianuarie 1944 are loc inaugurarea muzeului oraşului Târgovişte prilej cu care s-a deschis şi Biblioteca primăriei şi Căminului Cultural Târgovişte - adăpostită în localul muzeului până ce se va clădi o sală proprie.
      La solemnitate au participat membrii "Asociaţiei târgoviştenilor şi dâmboviţenilor" care au aprobat numirea primului director al muzeului, bibliotecii şi căminului, în persoana profesorului Alexandru Vasilescu. După inaugurare el întocmeşte Regulamentul de funcţionare al bibliotecii, fiind unul din primele regulamente de organizare şi funcţionare al bibliotecilor ca instituţii de cultură. Acesta este aprobat prin Decizia 70563 din 14 august 1944 a primăriei oraşului Târgovişte. În cele 30 de articole ce îl compun se fac precizări asupra denumirii bibliotecii, conducerii, necesarului asigurat de primărie pentru buna funcţionare, a taxelor de membru şi de citit, condiţiilor în care se pot împrumuta cărţile, programului de funcţionare şi altele.
      După război se reia dorinţa târgoviştenilor de a avea local propriu pentru bibliotecă. Astfel, în 1947 se formează un comitet din care fac parte: Constantin Sandu (primar), Constantin Nicolaescu, Tănase Borţoi, Rădulescu Dumitru, ing. Gall şi alţii care coordonează lucrările de amplasare, construcţie, dotare cu mobilier a noii clădiri, construită după planul Fundaţiei Dalles, întocmit de arhitectul târgoviştean Ion Magrini. Fundaţia (inaugurată în 1932) a fost creată de familia Dalles, care deţinea un frumos conac boieresc în comuna Bucşani din judeţul nostru unde a construit un spital, două şcoli, două biserici, iar la Târgovişte un internat pentru gimnaziu.
      Construcţia este ridicată în anii 1948-1949, perioadă în care întâlnim la arhiva primăriei o bogată corespondenţă ce cuprinde devize, memorii, ordine referitoare la derularea activităţilor aferente impulsionării şi terminării lucrării.
      Biblioteca începe să funcţioneze în noul local din ianuarie 1950, fondul de publicaţii (aproximativ 5-6.000 volume) fiind constituit la început din cărţile unor biblioteci particulare (Biţu Athanasiu, Ion Tălăngescu, Ion Corbescu), cea a familiei Văcăreştilor, la care se adaugă aproximativ 1.000 volume cumpărate de primărie. Un an mai târziu (1951) fondul creşte cu 2.500-3.000 cărţi provenite de la biblioteca Căminului Cultural "Tudor Vladimirescu", continuatoarea celei a Căminului Cultural "Târgovişte", care se aflase din 1944 în incinta muzeului nou înfiinţat. Remarcăm că biblioteca a fost dotată complet cu mobilier specific, unele obiecte de inventar fiind folosite şi în prezent de instituţia noastră.
     


Biblioteca Judeţeană
"Ion Heliade Rădulescu"

marire

     
Adresa: Str. Stelea, Nr. 2, Cod 130018,
Tel./Fax: 0245/612316
www.bjdb.ro, e-mail: office@bjdb.ro
     
      Cu vechi tradiţii de constituire a unor importante biblioteci încă din epoca medievală. Au rămas cunoscute bibliotecile lui Constantin Cantacuzino, Udrişte Năsturel, ale Văcăreştilor, Mitropoliei Târgoviştei sau cărţile existente la Mănăstirea Dealu, Viforâta precum şi multe din bisericile localităţilor judeţului.
      În 1841 se înfiinţează pe lângă Şcoala Normală din Târgovişte, o bibliotecă ce se dorea nucleul unei viitoare instituţii de acest gen având caracter public. Mai târziu, în 1868, Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor solicita Consiliului Judeţean să asigure suma pentru cumpărarea de cărţi în vederea constituirii unei biblioteci publice.
      În 1898 se semnala funcţionarea unei biblioteci populare în Târgovişte, amintită şi în raportul Casei Şcoalelor pe anii 1907-1908.
      În 1920 Cercul Studenţesc Dâmboviţean înfiinţează o bibliotecă populară în clădirea Sfatului Negustoresc, iar în 1923 la "Sala de Arme" şi o sală de lectură.
      Sunt de amintit şi eforturile depuse de Ateneul Cultural "Grigore Alexandrescu", înfiinţat în 1929, ale Căminului Cultural Târgovişte (1931) sau ale Societăţii Culturale "Oastea lui Ion Heliade Rădulescu" (1933) continuate de "Prietenii Târgoviştei" (1934) şi "Asociaţia Culturală Târgovişte" (1935).
      În perioada ultimului război mondial se fac numeroase demersuri pentru construirea unui local necesar muzeului şi bibliotecii oraşului. La 28 noiembrie 1943 se acceptă donaţia de cărţi şi bani făcută de lt. col. magistrat D.D. Athanasiu, fiu al Târgoviştei, pentru biblioteca publică, ce va fi instalată într-o aripă a Muzeului oraşului, aceasta purtând numele de "D. D. Athanasiu-Biţu".
      Noua bibliotecă, inaugurată împreună cu muzeul, la 30 ianuarie 1944, "adăpostită în localul Muzeului până ce se va clădi o casă proprie", va purta un timp acest nume. Primul director al muzeului, bibliotecii şi căminului a fost prof. Alexandru Vasilescu. Acesta întocmeşte un Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecii, aprobat prin Decizia Primăriei din 14 august 1944. În cele 30 de articole se fac precizări asupra denumirii bibliotecii, conducerii, necesarului unei bune funcţionări, taxelor de membru şi de citit, condiţiile de împrumut a cărţilor, programul de funcţionare.
      După război se reia dorinţa târgoviştenilor de a avea un local propriu pentru bibliotecă. Astfel, în 1947 se formează un comitet care coordonează lucrările de amplasare a construcţiei, dotare cu mobilier a noii clădiri construită după planul fundaţiei Dalles, întocmit de arhitectul târgoviştean Ion Magrini.
      Construcţia este ridicată în anii 1948-1949. Biblioteca începe să funcţioneze în noul local din ianuarie 1950, fondul de publicaţii (aproximativ 5-6000 volume), fiind constituit la început din fondul unor biblioteci particulare (Biţu Athanasiu, Ion Tălăngescu, Ion Corbescu), cea a familiei Văcăreştilor, cărţi luate de la diverse persoane fizice, la care se adaugă aproximativ 1000 volume, cumpărate de primărie.
      În următoarele decenii, până în 1968, situaţia bibliotecii este coroborată cu dezvoltarea de ansamblu a societăţii româneşti, şi mai ales cu pregnanta involuţie a culturii, impusă prin dicteuri.
      Prin împărţirea administrativ teritorială din 1950, suntem instituţionalizaţi ca Bibliotecă Raională, cu atribuţii sporite de creştere a fondurilor, de îndrumare metodologică şi diversificare a activităţilor cu cartea pentru toate localităţile raionului Târgovişte.
      Până la noua împărţire administrativ teritorială din 1968, activitatea bibliotecii se desfăşoară la parametri destul de modeşti, determinaţi de o serie de oprelişti de ordin ideologic, social sau economic. Şi în aceste condiţii, biblioteca şi-a îndeplinit rolul său social, contribuind substanţial la formarea mai multor generaţii. Creşte apreciabil fondul de carte, ajungând în 1968 la aproximativ 45.000 volume.
      Acest an aduce cu sine reînfiinţarea judeţului Dâmboviţa ca parte administrativă a ţării. În noi condiţii, în anii următori vom asista la o dinamizare a vieţii social-economice şi împlicit şi a celei culturale. Instituţia noastră devine, din 1974, bibliotecă judeţeană, titulatura răspunzând mai bine mutaţiilor de ordin socio-cultural, cât şi ariei de preocupări din ce în ce mai diversificată. Următorul deceniu (1970-1980) este cel al consolidării organizatorice, al redimensionării activităţii, al conceperii structurii colecţiilor şi diversificării acestora, cel al recuperării prin achiziţii sau donaţii a unor lucrări de referinţă pentru cultura naţională şi universală, precum şi a constituirii unui important fond documentar referitor la meleagurile dâmboviţene.
      Un an definitoriu în privinţa dezvoltării activităţii este şi 1974. Prin mutarea într-un spaţiu adecvat (localul fostei Prefecturi a judeţului, monument de artă şi arhitectură datând din 1902), am putut organiza în acesta toate secţiile şi serviciile existente, înfiinţând şi unele noi: Secţia Muzicală şi de Artă, Serviciul de Informare şi Documentare, Secţia de Colecţii Speciale (ce cuprindea carte de patrimoniu sau cea susceptibilă de a face parte din patrimoniul naţional, ediţiile bibliofile, cele cu autograf etc.), Sala de Periodice, Serviciul Metodic, Sala Cataloagelor, devenind astfel o bibliotecă cu organizare ştiinţifică certă. Totodată se continuă activitatea începută în 1972, de aşezare a documentelor pe formate pentru depozitul general, îmbunătăţirea aşezării sistematico-alfabetice pentru fondurile destinate accesului liber la raft.
      Un alt moment important a fost anul 1986. Datorită unor decizii locale, biblioteca este scoasă din clădirea fostei prefecturi, împreună cu Tribunalul cu care ne învecinam, pentru înfiinţarea secţiei de istorie a Muzeului Judeţean, prilejuită de împlinirea a 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mircea cel Bătrân. Ni se repartizează clădirea în care funcţionăm şi astăzi, neterminată şi neadecvată pentru organizarea activităţii de bibliotecă. A trebuit ca în următoarea perioadă să reluăm aproape totul de la capăt. Compartimentarea spaţiului pentru secţiile şi serviciile noastre, mutarea întregului fond de publicaţii, (risipit pentru o perioadă în diferite spaţii din municipiu), reorganizarea acestuia, înfiinţarea unei secţii noi (pentru cartea ştiinţifică şi tehnică) au constituit priorităţi atunci. Totodată Biblioteca pentru Copii şi Tineret a fost redeschisă într-un spaţiu (Calea Domnească, nr. 235) în apropierea sediului central, aceasta, din anul 2003 funcţionând într-un spaţiu generos, central, în Bulevardul Libertăţii, bl. 2, parter, purtând denumirea de Secţia pentru Copii "Ioan-Alexandru Brătescu-Voineşti".
      Totodată, din anul 1992 instituţia se numeşte Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa.
      Prin mutaţiile profunde survenite în structura societăţii româneşti de după evenimentele din 1989, instituţiile de cultură îşi redimensionează şi diversifică conţinutul activităţii racordându-se la imperativele prezentului. În acest context, biblioteca ca parte componentă a sistemului educaţional, prin specificitatea instrumentelor cu care operează şi-a modelat formele de activitate pentru a răspunde mai bine diverselor solicitări şi interese ale utilizatorilor.
      Fondul de documente, de 323298, este, la începutul anului 2006, grupat în 11 tipuri: carte: 266393; publicaţii seriale: 14717; manuscrise: 2222; microformate: 316; documente cartografice: 93; documente muzicale tipărite: 896; documente audio vizuale: 10679; documente grafice: 2529; documente electronice: 36; documente fotografice sau multiplicate: 5191; alte categorii: 19875; depozit legal: 2781.
      Secţiile şi serviciile bibliotecii sunt: Serviciul dezvoltare, evidenţă, prelucrare a colecţiilor, catalogare, organizarea cataloagelor; Serviciul studii, cercetare, informare bibliografică, automatizarea serviciilor. Asistenţă de specialitate; Serviciul "Relaţii cu utilizatorii"; Secţia de Împrumut pentru Adulţi; Secţia de carte tehnico-ştiinţifică "Nicolae Ciorănescu"; Secţia de împrumut pentru copii "Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti"; Sala de lectură "Grigore Alexandrescu"; Secţia de periodice "Elena Văcărescu"; Secţia de artă "Nicolae Grigorescu"; Secţia colecţiilor speciale "Constantin Cantacuzino"; Filiala Micro IX.
      Din 1995, în colaborare cu Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" Chişinău, s-a deschis Filiala "Târgovişte" a bibliotecii.
      Personalul actual de 40 de persoane este compus din personal de specialitate şi personal auxiliar.
      Printre manifestările de prestigiu organizate anual menţionăm: "Zilele Bibliotecii "Ion Heliade Rădulescu" (aprilie), "Zilele Bibliotecii Târgovişte la Chişinău" (mai), "Festivalul Naţional "Moştenirea Văcăreştilor", (septembrie), "Sesiunea de comunicări şi referate "Târgovişte - continuitate culturală în timp", (octombrie), "Salonul editorial dâmboviţean "Ion Heliade Rădulescu", (noiembrie), precum şi o multitudine de activităţi de animaţie culturală dedicate unor evenimente sau personalităţi la nivel naţional sau local.
      Schimb interbibliotecar naţional şi internaţional.
      Anul 1995 a fost anul în care Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa a început procesul de informatizare prin achiziţionarea de tehnică de calcul şi constituirea bazei de date cu descrieri bibliografice la colecţia de carte. Pentru descrierile bibliografice, de la Biblioteca Naţională a României, a fost adus programul ISIS, utilizându-se ca sistem de operare în reţea Novell.
      În decembrie 1999 a fost achiziţionat sistemul integrat de bibliotecă "TINLIB", fiind implementate modulele Catalogare, Circulaţie şi Rapoarte, datele din vechiul sistem fiind exportate în noul sistem. Prin modulul de Catalogare se completează, retroactiv şi curent, bazele de date ale colecţiilor: carte, periodice, materiale AV, articole din presa locală sau centrală care fac referire la judeţul Dâmboviţa.
      La data curentă, biblioteca are un număr total de 19 de calculatoare ca staţii de lucru (dintre care unul la Secţia pentru Copii şi altul la Filială) şi 3 ca server-e.
      În anul 2004 biblioteca a iniţiat proiectul "Reţeaua de informare bibliografică a municipiului Târgovişte" ce are drept scop crearea unui unic punct de acces la bazele de date ale participanţilor, rolul de coordonare, administrare şi control de specialitate deţinându-l Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa. Partenerii în cadrul acestui proiect sunt: Biblioteca Universităţii "Valahia" Târgovişte, Biblioteca Casei Corpului Didactic, Biblioteca Muzeului Judeţean de Istorie, Biblioteca Direcţiei Judeţene Dâmboviţa Arhivelor Naţionale, precum şi bibliotecilor unor colegii şi licee din municipiul Târgovişte. Proiectului sus menţionat a fost extins la nivelul judeţului, având în vedere că o mare parte a bibliotecilor municipale, orăşeneşti şi comunale au început constituirea propriilor baze de date în sistemul CDS/ISIS.
      Biblioteca a fost condusă în timp de: Irina Podaru (1949-1951), Veronica Capră (1951), Ştefania Nicolescu (1951), Elena Nicoară (1951-1958), Nicolae Şontea (1958-1961), Elena Ionescu (1961-1966), Constantin Stematiu (1966-1971), Victor Petrescu (1972- în prezent).
     
     
BIBLIOTECI SPECIALIZATE

     
Biblioteca Complexului Naţional
Muzeal "Curtea Domnească"

     
Adresa: Str. Str. Justiţiei, Nr. 7, Targoviste, Cod 130014
Tel. 0245/613946; Fax: 0245/612877
www.muzee-dambovitene.ro, e-mail: contact@muzee-dambovitene.ro
     
      Continuă tradiţia de achiziţionare a cărţilor şi a altor documente cu caracter istoric începută odată cu inaugurarea muzeului, la 30 ianuarie 1944. Din 1967, odată cu înfiinţarea Muzeului Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti şi a Muzeului Scriitorilor Dâmboviţeni, achiziţia de documente s-a axat prioritar pentru îmbunătăţirea tematică a acestora.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 22716, în general pe profilul secţiilor muzeelor (lucrări de istorie şi critică literară, literatură română şi străină, etnografie , artă, sociologie, filosofie). De asemenea, posedă o importantă colecţie de periodice româneşti şi străine începând cu secolul al XIX-lea şi până la cele curente multe lucrări primite în schimb cu majoritatea muzeelor din ţară, precum şi cu unele din străinătate (Franţa, S.U.A., Polonia, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Ungaria, Italia etc.). Colecţia "Scriitori dâmboviţeni" include lucrări ale scriitorilor clasici sau contemporani: Grigore Alexandrescu, Ion Ghica, Ion Heliade Rădulescu, Smaranda Gheorghiu, I. Al. Brătescu-Voineşti, George Cair, Radu Cosmin, I.D. Pietrari, Alexandru Vlahuţă, I.C. Vissarion, Cicerone Theodorescu, Vasile Voiculescu, Matei Alexandrescu, Mircea Horia Simionescu şi mulţi alţii. Colecţia, de peste 900 de cărţi vechi, cuprinde o istorie vie a tiparului târgoviştean, precum şi o reprezentativă arie a celui naţional. Găsim lucrări valoroase, precum: "Cazania lui Varlaam" (Iaşi, 1643); "Evanghelia învăţătoare" (Govora, 1644); "Îndreptarea legii" (Târgovişte, 1652); "Biblia lui Şerban Cantacuzino" (Bucureşti, 1688); "Noul Testament de la Bălgrad" (Alba Iulia, 1648); "Octoih" (Buzău, 1700); "Octoih" (Târgovişte, 1712); "Legiuirea lui Caragea" (Bucureşti, 1818) , precum şi vechile gramatici româneşti: "Gramatica românească" (Sibiu, 1797), a lui Radu Tempea; "Gramatica românească" (Bucureşti, 1829) a lui Ion Heliade Rădulescu.
      Biblioteca dispune, totodată, de o importantă colecţie de manuscrise literare şi corespondenţă (peste 900 de exemplare) de la personalităţi reprezentative ale scrisului şi culturii noastre naţionale (Ion Ghica, Ion Alexandru Brătescu-Voineşti, Elena Văcărescu, I.L. Caragiale, I.C. Vissarion, Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Ion Ciorănescu, Şerban Cioculescu, Nicolae Cartojan, Otilia Cazimir, Eugen Lovinescu, Perpessicius, Radu Petrescu, Vasile Florescu, Nicolae Iorga, Mircea Horia Simionescu şi mulţi alţii).De-a lungul anilor a beneficiat de importante donaţii făcute de Octavia Minculescu-Florescu, Victor Brânduş, Emil Bologa, Nicolae Neagu, Constantin Condurăţeanu, Radu Gioglovan, Cristian Istrătescu, Ion Gavrilă, Victor Petrescu, precum şi alţi membri ai Societăţii Scriitorilor Târgovişteni.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Sală de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     
Biblioteca
Direcţiei Judeţene Dâmboviţa
a Arhivelor Naţionale

     
Adresa: Str. Plut. Stan Diţescu, Nr. 6, Cod 130015
Tel. 0245/220536
     
      Direcţia Judeţeană Dâmboviţa a Arhivelor Naţionale Dâmboviţa a luat fiinţă la 1 septembrie 1953 ca filială aparţinând Secţiei regionale Ploieşti a Arhivelor Statului, pentru ca din 1968, în urma reformei administrativ-teritoriale să devină Filiala Dâmboviţa a Arhivelor Statului. După apariţia noii legi a arhivelor, din anul 1996, poată denumirea actuală. Fondurile arhivistice cuprind documente create de instituţiile administrative, de învăţământ şi cultură, judecătoreşti, economice, sanitare, de prevederi sociale, personale şi familiale, colecţii de condici şi registre de stare civilă, colecţii de planuri şi colecţia de hărţi.
      Biblioteca documentară a Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Dâmboviţa s-a înfiinţat în anul 1955 şi dispune în acest moment de peste 4600 de publicaţii reprezentând: lucrări de arhivistică, de istorie, cataloage de documente, periodice, carte veche. Dintre cele mai valoroase cărţi amintim: "Îndreptarea legii" (Târgovişte, 1652), "Cazanie" (Bucureşti, 1742), Un "Octoih" (Râmnicu Vâlcea, 1750), "Liturghier" (Bucureşti, 1797).
      Biblioteca este frecventată de cercetători şi studenţi.
     
     
BIBLIOTECI SINDICALE
     
Biblioteca
Casei de Cultură a Sindicatelor

     
Adresa: Piaţa Mihai Viteazul, Nr. 1, Cod 130018
Tel. 0245/611591
     
      Înfiinţată în octombrie 1974, odată cu inaugurarea instituţiei.
      În perioada 1976-1990 a funcţionat în cadrul Bibliotecii Cenaclul Literar "Cicerone Theodorescu", precum şi un cerc pentru micii cititori. După 1990 activitatea este perturbată, fondurile alocate funcţionării precum şi achiziţiei de documente fiind din ce în ce mai mici.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: aproximativ 40000 unităţi de bibliotecă.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Sală de lectură.
     
     
Biblioteca
Sindicatului Liber Independent
de la S.C. Mechel Târgovişte S.A.

     
Adresa: Şos. Găeşti, Nr. 10-14, Cod 130087
Tel. 0245/617413, 0245/640089; fax 0245/640097
www.mechel-tgv.ro
     
      Ia fiinţă în 1983, pe lângă Combinatul de Oţeluri Speciale Târgovişte, având aproximativ 6000 unităţi de bibliotecă.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 23000 unităţi de bibliotecă.
      Practică împrumutul la domiciliu.
      Sală de lectură.
      În curs de finalizare a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     
     
BIBLIOTECI UNIVERSITARE
     
Biblioteca Universităţii "Valahia"

marire

Str. Lt. Stancu Ion, Nr. 35, Cod 130105
Tel.: 0245/206116
www.biblioteca.valahia.ro, e-mail: biblioteca@valahia.ro
     
      După 1989 tradiţiile învăţământului superior târgoviştean, existente încă din secolul al XVII-lea, în timpul domniei lui Matei Basarab, sunt continuate prin înfiinţarea în 1991 a Colegiului Universitar Tehnic şi Economic iar din anul universitar 1992-1993 a Universităţii de Stat "Valahia", care s-a dezvoltat continuu, în prezent având 8 facultăţi şi 8 departamente.
      Biblioteca a luat fiinţă odată cu Universitatea, în 1992, prin fondurile de documente organizate pe lângă catedre, apoi prin organizarea unui spaţiu în cadrul Bibliotecii Judeţene "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa. Este concepută ca parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ superior din ţara noastră fiind o instituţie de drept public, asigurând baza documentară şi de informaţii necesară procesului de învăţământ.
      Realizează valorificarea şi comunicarea fondului de documente, facilitează accesul diversificat şi rapid la toate categoriile de surse, organizează servicii adecvate pentru studenţi şi cadre didactice.
      În prezent posedă un număr de 90.948 documente, cu caracter enciclopedic, preponderente fiind lucrările corespunzătoare structurii şi disciplinelor de învăţământ.
      Structura bibliotecii este următoarea:
      Sediul Central se află pe str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, corpul J (14136 unităţi de bibliotecă). Colecţia are caracter enciclopedic.
      Biblioteca Multimedia este situată pe str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, cod 130105 (11500 unităţi de bibliotecă, abonament la 70 de titluri periodice, CD-uri, DVD-uri). Dispune de un sistem de videoconferinţă, de un sistem de supraveghere video a sălii de lectură şi echipamente de avertizare sonoră antifurt. Colecţia are caracter enciclopedic, domeniile predominante fiind istorie, geografie, economie, management.
      Biblioteca Facultăţii de Teologie este situată pe str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, cod 130105 (dispune de un fond de 18091 unităţi de bibliotecă, abonamente la periodice). Începând cu 2003 fondul Bibliotecii Colegiului Universitar Pedagogic a fost preluat de către Biblioteca Facultăţii de Teologie şi Litere. Domeniile reprezentate sunt: litere, religie, asistenţă socială, literatură universală, pedagogie, lingvistică şi literatură, medicină, psihologie.
      Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe şi Arte se află pe bd. Unirii, nr. 18-22, corp B2, cod 130082 (fond de documente de 2356 de unităţi de bibliotecă). Domenii acoperite: matematică, chimie, muzică, fizică.
      Biblioteca Tehnică are sediul pe bd. Unirii, nr. 18-22, corp B1, cod 130082 (12401 unităţi de bibliotecă). Acoperă domenii tehnice şi ştiinţifice: inginerie, tehnică, fizică, informatică, matematică, chimie, biotehnologie.
      Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Juridice este situată pe şos. Găeşti, nr. 8 - 10, cod 130087 (13194 unităţi de bibliotecă şi abonamente la periodice de specialitate). Colecţia este compusă din titluri din domeniul juridic.
      Centrul de Împrumut se află pe str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, corp J, cod 130105 (14136 unităţi de bibliotecă). Colecţia, preponderent enciclopedică, a fost organizată prin transfer de dublete de la bibliotecile facultăţilor din reţeaua universităţii.
      Se are în vedere continuarea procesului de informatizare a bibliotecii, prin realizarea sistemului informatic unitar, informatizarea activităţii de achiziţie, prelucrare, împrumut, control seriale.
      De asemenea, se pune accent pe participarea la proiectele naţionale ABIBIS (Agenţia Bibliografică şi de Informatizare a Bibliotecilor din Învăţământul Superior) şi CNP (Catalogul Naţional Partajat).
      La începutul anului 2006, biblioteca avea un număr de 13 angajaţi.
      Biblioteca efectuează schimb interbibliotecar naţional şi internaţional de publicaţii cu bibliotecile universităţilor: Technologie de Compiegne (Franţa), Universidad de Castilla - La Mancha, Universidad de Valladolid, Universidad de Zaragosa (Spania), National and Capodistrian Unibversity of Athen, Democritus University of Komotini, Thessaly University of Volos (Grecia), Universita degli Studi di Camerino, Universita degli Studi di Molise (Italia).
      Organizează activităţi de animaţie culturală pentru studenţi (simpozioane, mese rotunde, consfătuiri, întâlniri cu scriitori, oameni de ştiinţă) lansări de noi apariţii editoriale.
      Din 2002 director al bibliotecii, lector dr. Agnes Erich.
     
     
BIBLIOTECI ŞCOLARE
     
Biblioteca
Casei Corpului Didactic

     
Adresa: B-dul. Regele Carol I, Nr. 62, Cod 130024
Tel. 0245/220569
e-mail: ccddambovita@yahoo.com
     
      Bibliotecă profilată prioritar pe domeniul ştiinţelor pedagogice. Înfiinţată în anul 1971. Asigură documentarea de specialitate a personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal. Coordonează activitatea de pregătire a bibliotecarilor din unităţile şcolare.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 29640 unităţi de bibliotecă. Cuprinde şi cursuri universitare, materiale de specialitate primite de la Biblioteca Pedagogică Naţională "I. C. Petrescu" Bucureşti, precum şi de la alte biblioteci similare din ţară, cu care a efectuat schimb interbibliotecar. Participă la activităţi ce vizează perfecţionarea profesională a cadrelor didactice.
      Şi-a îmbunătăţit colecţiile prin importante donaţii de la cadre diactice din Târgovişte (prof. Irina şi Victor Brânduş, prof. Mircea Georgescu, prof. Paul Bănică etc.).
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Sală de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     
Colegiul Naţional
"Ienăchiţă Văcărescu"

     
Adresa: Calea Domnească, Nr. 275, Cod 130137
Tel. 0245/613286
www.ienachita.com; www.ienachitavacarescu.tk; e-mail: colegiul@ienachita.com
     
      Biblioteca ia fiinţă încă din primul an de funcţionare a Gimnaziului (1874). În arhivele şcolii există numeroase adrese prin care directorii Gimnaziului solicitau dotarea cu carte de către Ministerul Instrucţiunii. În 1894 prof. Ştefan D. Popescu, directorul unităţii şcolare, meţiona că "biblioteca dispunea de cărţi valoroase şi în continuă îmbogăţire" (conform Anuarului Jubiliar din 1899). Printre persoanele particulare care au făcut donaţii în timp menţionăm pe V. A. Urechia, Smara Gheorghiu, V. Dimitropol (care a dat în cursul anului şcolar 1921-1922 peste 1000 de volume). În cadrul şcolii au fost ţinute numeroase conferinţe de către personalităţi ale vieţii spirituale naţionale şi târgoviştene: Nicolae Iorga, I.Al. Brătescu-Voineşti, Liviu Rebreanu, Ion Minulescu, Radu Cosmin, I. C. Vissarion. În anul 1925 revista liceului, "Vlăstarul", anunţa că biblioteca "renovată şi îmbogăţită" punea la dispoziţia publicului doritor (deci nu numai a elevilor) colecţiile sale în "fiecare zi de la 2-4 p.m". Se menţiona că biblioteca "deşi numai de cinci luni înfiinţată" avea peste 1400 de volume şi reviste. După reforma învăţământului din 1948 existau aproximativ 5000 volume.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 28708 unităţi de bibliotecă
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Sală de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
      Organizează activităţi de animaţie culturală.
     
     
Colegiul Naţional "Constantin Carabella"

     
Adresa: Str. Lt. Pârvan Popescu, Nr. 58, Cod 130038
Tel. 0245/210785; 2176025
www.carabella.evonet.ro; e-mail: colegiucarabella@yahoo.com
     
      Înfiinţat în 1921 ca Şcoală Secundară de Fete, funcţionând într-un spaţiu donat de Constantin Carabella. Din 1925 beneficiază de o clădire nouă. Îşi schimbă denumirea astfel: între 1925 şi 1948 se numeşte Liceul "Constantin şi Maria Carabella"; între 1948 şi 1968, Şcoala Medie nr. 1; între 1968 şi 1977 , Liceul Teoretic nr. 1; între 1977 şi 1990 Liceul Industrial "Grigore Alexandrescu", între anii 1990 şi 1997, Liceul Teoretic "Gr. Alexandrescu"; între 1997 şi 1999 Liceul Teoretic "Constantin Carabella". Din anul 1999 şi în prezent se numeşte Colegiul Naţional "Constantin Carabella".
      Biblioteca a fost înfiinţată în anul 1925.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 17890 unităţi de bibliotecă.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Sală de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     
Colegiul Economic "Ion Ghica"

     
Adresa: Str. Calea Domnească, nr. 223, Cod 130016
Tel. 0245/ 612928
www.targoviste.colegiuleconomic.ro
     
      Continuă tradiţiile bibliotecii Şcolii Elementare de Comerţ pentru Băieţi, înfiinţată în anul 1922, prima şcoală de acest gen din Târgovişte. În 1934 biblioteca poseda un număr de 869 de volume , în 1942 ele ajungând la 1485. Unitatea şcolară se numeşte din anul 2001, Colegiul Economic Administrativ şi de Servicii "Ion Ghica". Şcoală europeană din 2004.
      În structura actuală, biblioteca a fost înfiinţată în 1972, având aproximativ 6000 volume.
      Fond de carte enciclopedic: 17442 unităţi de bibliotecă. Cu profil predominant economic, existând şi lucrări din domeniul fizicii, matematicii, literaturii române şi universale, istoriei, geografiei.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Sală de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat, având acces la Internet pentru elevii şi profesorii colegiului.
      Organizează activităţi de animaţie culturală.
     
     
Colegiul Naţional
"Constantin Cantacuzino"

     
Adresa: str. George Cair, Nr. 3, Cod 130149
Tel. 0245/218453
www.cantacuzino.xhost.ro
     
      Continuatoarea tradiţiei vechii Şcoli Normale din 1841. În 1919 fiinţa Şcoala Normală de Băieţi "Ion Heliade Rădulescu". Din 1931 se mută în local propriu, lângă gară, pe Bulevardul Castanilor, azi Grupul Şcolar "Mircea Voievod". Între anii 1968-1971 va funcţiona ca Institut Pedagogic în clădirea Şcolii "Ion Heliade Rădulescu" (actuala Şcoală Nr. 1 "Vasile Cârlova"). Din 1994 şcoala se redeschide în actualul local iar din anul 2000 Şcoala Normală se transformă în Colegiul Naţional "Constantin Cantacuzino".
      Actuala bibliotecă ia fiinţă în anul 1968. În timp va primi donaţii importante din partea Bibliotecii Facultăţii de Litere a Universităţii Bucureşti sau de la Biblioteca Naţională a României.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 13700 unităţi de bibliotecă, prioritare fiind cele din domeniul ştiinţelor pedagogice.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Sală de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     
Grup Şcolar Transport Auto

     
Adresa: Str. Lt. Pârvan Popescu, Nr. 12, Cod 130038
Tel. 0245/211092
     
      S-a înfiinţat în anul 1990, desprinzându-se de Liceul Industrial "Grigore Alexandrescu".
      Bibliotecă din acelaşi an, îmbogăţindu-şi fondul de documente prin achiziţie de carte şi donaţii.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 11334 unităţi de bibliotecă.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Locuri de lectură.
     
     
Grup Şcolar Electrotehnic "Spiru Haret"

     
Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 26, Cod 130076
Tel. 0245/220053; fax 0245/212687
     
      Unitatea şcolară s-a înfiinţat ca Liceu Pedagogic în anul 1968. În anul 1982 a devenit Liceu Industrial cu specialitatea "materiale de construcţii". În 1994 devine Grup Şcolar Electrotehnic, având drept scop pregătirea muncitorilor calificaţi în meseria de electrician. Din anul şcolar 2000-2001 poartă denumirea de Grup Şcolar Electrotehnic "Spiru Haret".
      Bibliotecă din anul 1986. În anul 1995 o parte din fondul de documente a fost transferat Şcolii Generale "Matei Basarab" din Târgovişte.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 12545 unităţi de bibliotecă.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Sală de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     
Grup Şcolar
"Constantin Brâncoveanu"

     
Adresa: Str. Unirii, Nr. 20, Cod 130082
Tel. 0245/220466; 0245/220467; 0245/220468
     
      Înfiinţat în anul 1964.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 12000 unităţi de bibliotecă, cu profil preponderent metalurgic.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Locuri de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     
Liceul "Nicolae Ciorănescu"

     
Adresa: Str. Lt. Stancu Ion, Nr. 35, Cod 130105
Tel. 0245/614942; 0245/612119
     
      Unitate şcolară înfiinţată în anul 1949. În anul 1950 a primit denumirea de Centrul Şcolar Profesional Metalurgic Nr. 1. În anul 1956 devine "Şcoala Profesională Metalurgică", iar din 1964, "Grup Şcolar al Uzinei de Utilaj Petrolier"; în 1972, "Grup Şcolar Construcţii Maşini", iar din 1994 "Grup Şcolar Industrial Nicolae Ciorănescu".
      Biblioteca odată cu crearea unităţii şcolare.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 17821 unităţi de bibliotecă.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar. Sală de lectură.
     
     
Grup Industrial de Construcţii Montaj
"Nicolae Mihăescu"

     
Adresa: Str. G-ral I.E. Florescu, Nr. 20, Cod 130056
Tel. 0245/216653
     
      Unitate şcolară înfiinţată în anul 1972.
      Biblioteca a început să funcţioneze din anul 1973.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 17500 unităţi de bibliotecă.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Locuri de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     
Grup Şcolar Industrial
"Voievodul Mircea"

     
Adresa: B-dul Regele Carol I, Nr. 70, Cod 130024
Tel. 0245/220081; 0245/612959; 025/212938
www.lvm.einformatica.ro; e-mail: lmv@valahia.ro
     
      Unitate şcolară construită în 1923 pentru a găzdui Şcoala Normală de Băieţi "Ion Heliade Rădulescu". În 1925 se numeşte Şcoala Inferioară de Arte şi Meserii; în 1936, Liceul Industrial de Băieţi; din 1938 devine gimnaziu industrial; apoi, în 1942, Şcoala Tehnnică Industrială de Gradul I; redevine în 1944 Liceu Industrial. În 1948, Şcoală Medie Tehnică de Mine şi Petrol, iar din 1955, Grup Şcolar de Petrol. Din desele schimbări de titulaturi amintim pe cea din 1962, când devine Şcoala Medie Tehnică de Petrol; 1971, Liceul Industrial Nr. 2 de Petrol; 1980, Liceul Industrial Nr. 2; 1993, Grup Şcolar Industrial "Voievodul Mircea" Nr. 2; 2000, Grupul Şcolar "Voievodul Mircea".
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 29.588 unităţi de bibliotecă.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Locuri de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     
Liceul "Ion Heliade Rădulescu"

     
& Adresa: Str. Unirii, Nr. 28, Cod 130082
Tel. 0245/213941
www.ihr.valahia.ro; e-mail: liceu_ihr@yahoo.com
     
      Unitate şcolară înfiinţată în anul 1860. A funcţionat ca Şcoală primară nr. 1 de Fete până în anul 1933 când a devenit Şcoala Pedagogică de Fete. Din anul 1957 Şcoala Medie nr. 2.
      Cu prilejul centenarului morţii lui Ion Heliade Rădulescu, se atribuie şcolii numele acestei personalităţi.
      Biblioteca din 1950 (în acest an este semnalat primul registru inventar).
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 14771 unităţi de bibliotecă.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Locuri de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     
Liceul de Arte "Bălaşa Doamna"

     
Adresa: Str. Pârvan Popescu, Nr. 60, Cod 130038
Tel. 0245/211166
     
      În 1958 prin donaţia lui Constantin Carabella a luat fiinţă Şcoala de muzică cu clasele I-IV. În anul 1997 se înfiinţează Liceul de Muzică şi Arte Plastice, cu program integrat (cultură generală, muzică şi arte plastice).
      Biblioteca liceului din acelaşi an cu Şcoala de muzică (1958), ea deţinând un număr bogat de partituri şi volume de istoria muzicii universale cât şi volume de istoria artei. Este dotată cu aparatură menită să îmbogăţească cultura muzicală şi artistică a elevilor acestui liceu.
      Periodic, organizează activităţi specifice.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 6.485 unităţi de bibliotecă. Conţine ca documente: partituri muzicale, lucrări din domeniul artelor plastice, muzicii ş.a.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Locuri de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     
Seminarul Teologic Ortodox
"Sf. Ioan Gură de Aur"

     
Adresa: Str. Unirii, Nr. 28, Cod 130082
Tel. 0245/213952; 0245/614505
www.seminarultargoviste.xhost.ro
     
      Odată cu înfiinţarea Arhiepiscopiei Târgoviştei, în anul 1991, se creează şi această unitate şcolară.
      În anul şcolar 1992-1993 Seminarul a funcţionat cu clasele a IX-a şi a X-a cu câte două clase paralele. Din anul 1993 a luat fiinţă Paraclisul Seminarului, purtând hramul "Sf. Ioan Gură de Aur", acelaşi ca şi al şcolii.
      În anul şcolar 1996 are loc separarea administrativă de Liceul "Ion Heliade Rădulescu".
      Biblioteca a luat fiinţă în anul 1992.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 6.173 unităţi de bibliotecă, preponderent din domeniul teologie.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Locuri de lectură.
     

Liceul Teoretic "Petru Cercel"

     
Adresa: Str. Pârvan Popescu, Nr. 94, Cod 130078
Tel. 0245/634218
www.petrucercel.uv.ro
     
      Unitate şcolară înfiinţată în 1976 ca Liceu Sanitar. Din 1993 poartă actuala denumire.
      Bibliotecă din anul 1976.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 7.000 unităţi de bibliotecă.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Locuri de lectură.
     
     
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1
"Vasile Cârlova"

     
Adresa: Calea Domnească, Nr. 214, Cod 130016
Tel. 0245/220631
     
      Înfiinţată în anul 1964.
      Prin desfiinţarea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 4 "Elena Văcărescu", fondul de 4708 unităţi de bibliotecă au fost transferate la această unitate şcolară.
      În prezent, fondul de documente cu caracter enciclopedic: 16297 unităţi de bibliotecă.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Locuri de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2
"I. Al. Brătescu-Voineşti"

     
Adresa: Calea Domnească, Nr. 262, Cod 130043
Tel. 0245/210249
     
      Cu tradiţii din 1868, când funcţiona în cadrul Şcolii de Băieţi.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 14658 unităţi de bibliotecă.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Locuri de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3
"Smaranda Gheorghiu"

     
Adresa: Calea Domnească, Nr. 480, Cod 130137
Tel. 0245/634117
     
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 12511 unităţi de bibliotecă.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Locuri de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5
"Coresi"

     
Adresa: Str. Aleea Trandafirilor, Nr. 2, Cod 130051
Tel. 0245/213929
     
      Înfiinţată cu aproape patru decenii în urmă.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 17487 unităţi de bibliotecă.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Locuri de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 6
"Tudor Vladimirescu"

     
Adresa: Str. Moldovei, Nr. 2, Cod 130077
Tel. 0245/615402
     
      Înfiinţată odată cu şcoala, din 1974, având iniţial un fond de aproximativ 3000 unităţi de bibliotecă.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 14928 unităţi de bibliotecă. A beneficiat în timp de donaţii din partea primăriei Alizay - Franţa (1.000 volume) şi Organizaţiei "Salvaţi copiii!" (291 volume).
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Locuri de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8
"Mihai Viteazul"

     
Adresa: Str. prof. Alexandru Vasilescu, Nr. 1, Cod 130066
Tel. 0245/211762
     
      Înfiinţată în anul 1967.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 16818 unităţi de bibliotecă.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Locuri de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 9
"Grigore Alexandrescu"

     
Adresa: Str. Vasile Blendea, Nr. 10, Cod 130163
Tel. 0245/631524
     
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 12998 unităţi de bibliotecă.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Locuri de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 10
"Radu cel Mare"

     
Adresa: Str. Radu cel Mare, Nr. 10, Cod 130111
Tel. 0245/215623
     
      Înfiinţată în anul 1977.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 12492 unităţi de bibliotecă.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Locuri de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11

     
Adresa: B-dul Unirii, Nr. 28, Cod 130082
Tel. 0245/612663
     
      Înfiinţată în 1980.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 17566 unităţi de bibliotecă.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Locuri de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 12

     
Adresa: str. G-ral I. Eremia Florescu, Cod 130056
Tel. 0245/216623
     
      Înfiinţată în 1987.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 10528 unităţi de bibliotecă.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Locuri de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     
Şcoala cu clasele I-VIII Nr.13
"Matei Basarab"

     
Adresa: str. Maior Spirescu, Nr. 1, Cod 130116
Tel. 0245/214550
     
      Înfiinţată în 1995.
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 11224 unităţi de bibliotecă.
      Practică împrumutul la domiciliu şi interbibliotecar.
      Locuri de lectură.
      În curs de constituire a propriei baze de date în sistem informatizat.
     
     
Şcoala Specială Târgovişte

     
Adresa: Str. Ion Ghica, Nr. 2, Cod 130121
Tel. 0245/615862
     
      Fond de documente cu caracter enciclopedic: 10.178 unităţi de bibliotecă."
     
(Sursa: Ghidul bibliotecilor din judeţul Dâmboviţa - Victor Petrescu, Daniela Stoica, Vlăduţ Andreescu)
Home